21-11-2022

Nieuwsbrief november 2022 (2)

Beste omwonenden van de Driftweg te Huizen en Naarden,

U heeft het wellicht al in de krant gelezen: de gemeente Gooise Meren heeft besloten de nieuwe aanvraag voor de bouw van een 36 meter hoog appartementencomplex aan de Driftweg, inclusief toegangsweg, wederom te vergunnen.

Na het intrekken van de vergunning voor het eerste plan vanwege een vormfout, hadden wij de hoop en verwachting dat de gemeente Gooise Meren bij een tweede aanvraag extra eisen zou stellen aan het plan. Helaas is dat niet gebeurd. Dit laat onverlet dat wij niet opgeven en onverminderd doorgaan met actie voeren tegen de komst van deze kolos middenin natuurgebied. In onze optiek past het gebouw zoals aangevraagd niet binnen het bestemmingsplan, noch in het prachtig natuurgebied van de Naarder Eng. De natuur heeft uw hulp hard nodig. Help ons haar te beschermen.

De eerste stap is nu om opnieuw bezwaar te maken bij de gemeente Gooise Meren. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan volgt de gang naar de rechter. Indien nodig zal dit traject tot aan de Raad van State gaan voor een beslissing. Als Stichting Naarder Eng doen we zoveel mogelijk zelf, maar gelet op de complexiteit van dit dossier moeten we voor het indienen van een bezwaar specialisten inschakelen. Dit is een kostenpost van tussen de vier- en zesduizend euro. Voor dit bedrag zijn we afhankelijk van steun uit de buurt; iedere bijdrage die u kunt missen, is van harte welkom.

Als u belanghebbende bent, raden wij u aan zelf ook bezwaar te maken bij de gemeente Gooise Meren. Wij kunnen u daarbij helpen; stuur ons een mail via info@naardereng.nl.

Uiteraard houden wij u weer op de hoogte van de gang van zaken via onze website www.naardereng.nl en de nieuwsbrief, waarvoor u zich kunt aanmelden op onze site of via bovengenoemd mailadres. Alle documentatie rond het project en de vergunningen kunt u vinden op www.gooisemeren.nl/driftweg.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de stichting Naarder Eng

www.naardereng.nl
IBAN: NL 31 INGB 0008 3980 13 t.n.v. Stichting Naarder Eng

2-11-2022

Nieuwsbrief november 2022

Beste mensen met een warm hart voor de Naarder Eng,

Op 24 oktober heeft de gemeente Gooise Meren een vergunning verleend voor de aanleg van een toegangsweg naar het beoogde appartementencomplex aan de Driftweg. Deze informatie is vanochtend bekend geworden, en daarom willen we dat zo snel mogelijk met u delen. Net als bij de vorige vergunning zal de Stichting Naarder Eng alles in werk stellen om de vergunning weer in te laten trekken. We hebben vorige keer, samen met andere organisaties, en met uw steun, succesvol bezwaar gemaakt en we zijn goed voorbereid om dat nu weer te doen. We zijn tegen de aanleg van de toegangsweg om verschillende redenen, onder andere omdat we verwachten dat er onherstelbare schade aan de natuur zal optreden en omdat de weg vrijgemaakt wordt voor Heden ochtend hebben wij via de officiële kanalen vernomen dat de aanvraag voor de toegangsweg naar het 36 meter hoge appartementencomplex gegund is aan de projectontwikkelaar.

Ondanks dat dit op dit moment alleen nog maar de vergunning voor de toegangsweg betreft, verwachten wij dat dit de weg vrij zal maken voor het vergunnen van de bouw van het appartementencomplex. De Stichting Naarder Eng zal, met behulp van haar advocaat, Voor ons is het onbegrijpelijk dat dit vergund is de eerste stap is dan ook bezwaar maken bij de gemeente Gooise Meren.zelf. Leidt dat niet tot resultaat, dan volgt de stap naar de rechter. Indien nodig zal dit conflict tot aan de Raad van State gaan voor een beslissing. Wij houden jullie op de hoogte van de gang van zaken via deze nieuwsbrieven en op de website. We danken jullie voor jullie steun. Dat blijft essentieel voor een goede afloop en behoud van het unieke gebied van de Naarder Eng.  

Het bestuur van de stichting Naarder Eng. Onder meer: Matthijs Bout, Marc Hagens, Victor Nijenhuis, Martijn Thierry

www.naardereng.nl

IBAN: NL 31 INGB 0008 3980 13      

15-9-2022

Nieuwsbrief september 2022

Beste betrokkenen bij de Naarder Eng,

Wij willen u graag vertellen wat de situatie is op dit moment en duidelijkheid scheppen over het intrekken van de verleende vergunningen voor hoogbouw en voor de toegangsweg door de gemeente Gooise Meren en de rol van de Stichting Naarder Eng daarbij. Na onze laatste nieuwsbrief, vernamen we uit diverse hoeken dat de Stichting Naarder Eng niet als belanghebbende stond vermeld in het advies van de bezwaarschriftcommissie van de gemeente Gooise Meren. Hierdoor dacht een aantal mensen dat onze stichting misschien geen bezwaarschrift had ingediend, daardoor ook niet als belanghebbende was aangemerkt en geen rol van betekenis had kunnen spelen. Dit alles is een vergissing, die we hieronder verder zullen toelichten.

Een terugblik:
Als Stichting Naarder Eng hebben we bezwaarschriften ingediend tegen de verleende vergunningen voor de hoogbouw en voor de weg. U kunt onze bezwaarschriften en pleitnota vinden op onze website. Op 21 april vond de hoorzitting plaats van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Deze commissie heeft als taak om een advies te geven aan de gemeente Gooise Meren over de bezwaren die zijn ingebracht tegen de verleende vergunningen voor hoogbouw en weg.

Tijdens de hoorzitting kregen alle partijen de mogelijkheid om hun eerder ingediende bezwaarschriften toe te lichten. Ook wij als Stichting Naarder Eng hebben dat gedaan via een zogenaamde pleitnota. Daarnaast stelde commissie een aantal kritische vragen aan de gemeente Gooise Meren en de projectontwikkelaar.

Op 16 juni heeft de bezwaarschriftencommissie haar advies gedeeld met de gemeente Gooise Meren. In haar advies heeft de commissie heeft veel, maar niet alle, van de ingediende bezwaren behandeld. Toen er voldoende bezwaren waren behandeld om te oordelen dat de vergunningen moesten worden ingetrokken, is de commissie gestopt. Kort samengevat komt het advies van de commissie op het volgende neer:
1. Trek beide vergunningen (voor hoogbouw en weg) in
2. De belangrijkste redenen om de vergunning voor de hoogbouw in te trekken zijn:
a. Het plan waarvoor de vergunning is afgegeven, verschilt te veel van de oorspronkelijke aanvraag
b. Het plan voldoet niet aan de eisen over dakhelling en goothoogte
c. Het plan is in strijd met het Bouwbesluit omdat er geen goede toegangsweg is voor de hulpdiensten
d. De gemeente heeft onvoldoende getoetst of het plan voldoet aan alle eisen in de zogenaamde ‘beschrijving in hoofdlijnen’ van het bestemmingsplan (zoals het behoud van de landschappelijke en natuurlijke waarden).
3. Verder adviseert de commissie dat de gemeente bij een volgend plan voor hoogbouw wel serieus overweegt om nadere eisen te stellen (dat was voorheen niet het geval)
4. De twee belangrijkste redenen om de vergunning voor de weg in te trekken zijn:
a. Het plan waarvoor de vergunning is afgegeven, verschilt te veel van de oorspronkelijke aanvraag
b. Het vergunde plan bevat een stalen bak gevuld met grind en dat is niet toegestaan in het bestemmingsplan
Op basis van dit advies heeft de gemeente Gooise Meren besloten om de beide vergunningen in te trekken. Als enige reden gaf de gemeente dat de uiteindelijke vergunde plannen te veel verschilden van de oorspronkelijke aanvraag. De andere argumenten die de commissie aanvoerde om de vergunning in te trekken, zijn door de gemeente niet genoemd bij de motivering van het besluit. Daartoe is de gemeente ook niet verplicht. Beide besluiten dus zijn op formele gronden door de gemeente Gooise Meren ingetrokken. De gemeente heeft niet laten weten wat zij vindt van de ingebrachte inhoudelijke bezwaren en de visie van de bezwaarschriftencommissie op die bezwaren. Als Stichting Naarder Eng waren we heel blij met deze beslissing. En we zijn ook heel blij dat een groot aantal mensen en organisaties bezwaar heeft gemaakt tegen de verleende vergunning. Samen sterk, gaat ook hier op.

In het advies van de bezwaarschriftencommissie over de hoogbouw wordt de Stichting Naarder Eng genoemd bij de lijst van indieners van bezwaren, maar is (en dat is een vergissing van de commissie) niet opgenomen in de behandeling van personen en partijen die als belanghebbenden worden beschouwd. We hebben de commissie op deze vergissing gewezen en om een rectificatie gevraagd. Waarom was de rol van Stichting Naarder Eng essentieel om de vergunningen in te laten trekken?

Stichting Naarder Eng is de enige partij die heeft aangevoerd dat de vergunningen moestenworden ingetrokken omdat zij te veel verschilden van de oorspronkelijke aanvraag. De commissie deelt dit bezwaar en het is de enige reden die de gemeente heeft aangevoerd om de vergunningen in te trekken. Daarnaast, Stichting Naarder Eng is de enige stichting die als belanghebbende is aangemerkt in de procedure tegen de vergunning voor de weg en daarmee het recht had om bezwaar te maken. Wij waren succesvol in ons verzet tegen de vergunning voor de weg.. Tenslotte, meerdere van onze andere bezwaren zijn overgenomen door de commissie, zoals onze bezwaren tegen de dakhelling en goothoogte.

Waar staan we nu?
Op 13 juli, de dag nadat het college van B&W het besluit had genomen tot intrekken van beide vergunningen, heeft de projectontwikkelaar een nieuwe aanvraag ingediend voor nagenoeg hetzelfde gebouw en voor de aanleg van een toegangsweg. Bij de besluitvorming over deze aanvragen moet de gemeente Gooise Meren een positie moeten innemen over de ingebrachte bezwaren en het advies van de commissie daarover.

Op het moment dat de gemeente alle benodigde informatie van de ontwikkelaar ontvangen heeft, beginnen de wettelijke termijnen te lopen, waarbinnen de gemeente een beslissing moet nemen: 8 weken met eenmalige verlenging van 6 weken. Mocht de gemeente besluiten om nieuwe vergunningen te verlenen, dan krijgen we opnieuw het proces van: bezwaarschriften indienen – behandeling door de bezwaarschriftencommissie – herzien besluit door de gemeente Gooise Meren – en als dat nadelig is voor ons: bezwaar bij de rechtbank en zo nodig bezwaar bij de Raad van State.

Het wordt een kwestie van lange adem. Wij zijn vastbesloten om te blijven vechten tegen hoogbouw en voor het behoud van de mooie en onvervangbare Naarder Eng. Dat blijven we doen op verschillende manieren: door alle juridische mogelijkheden voor bezwaar te gebruiken (samen met onze ervaren advocaat), door samen op te trekken met andere organisaties, door de gemeente Gooise Meren te wijzen op het grote belang van de Naarder Eng, en in nauwe afstemming met de omwonenden. We danken u voor uw steun en houden u op de hoogte,

Vriendelijke groeten,

Stichting Naarder Eng

20-7-2022

Nieuwsbrief juli 2022

Beste omwonenden van de Driftweg te Huizen en Naarden,

Wij zijn ontzettend blij u te kunnen vertellen dat het college van de gemeente Gooise Meren heeft besloten de vergunningen ten behoeve van de bouw van een appartementencomplex aan de Driftweg en de bijbehorende toegangsweg in te trekken!

Zoals u zich wellicht herinnert uit een vorige nieuwsbrief, moest een onafhankelijke commissie de vergunningsbesluiten en alle ingebrachte bezwaren juridisch toetsen. Daarvoor werd op 21 april jl. een hoorzitting gehouden, waarbij wij samen met een zaal vol andere bezwaarhebbenden, de vergunninghouder (projectontwikkelaar Jerry Goossens) en de gemeente GM, aanwezig waren. Die middag hebben wij als enige partij de bezwaren ingebracht die, naar nu blijkt, door de commissie zijn overgenomen in haar negatieve advies aan de gemeente GM. Twee jaar hard werk en de geweldige steun uit de buurt zijn niet voor niets geweest.

Beide vergunningen zijn afgewezen op formele gronden: de plannen die zijn vergund wijken teveel af van de plannen die oorspronkelijk werden ingediend. In november 2020 werd een vergunning aangevraagd voor een gebouw dat leek op een ‘tribune’; de vergunning die werd verleend was voor een gebouw dat leek op een ‘pagode’. De gemeente is bij haar besluit niet ingegaan op de inhoudelijke bezwaren die zijn ingebracht. Het staat de projectontwikkelaar vrij om nieuwe aanvragen in te dienen, waarna het hele proces opnieuw wordt doorlopen. Wij hebben begrepen dat hij meteen een nieuwe aanvraag voor vergunning van hetzelfde gebouw heeft ingediend. Dit betekent een nieuwe ronde met dezelfde stappen, waarvan wij u steeds op de hoogte zullen houden.

De beslissing de vergunningen in te trekken is voor nu een prachtige overwinning. Niet veel mensen hadden dit verwacht, gelet op, onder meer, het gebrek aan burgerparticipatie of communicatie met de gemeente Huizen. Maar de strijd is niet voorbij en we hebben uw enthousiaste steun onverminderd nodig. Ga naar www.naardereng.nl en geef u op voor de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft.

We houden u op de hoogte.

Fijne zomer namens de Stichting Naardereng!

Stichting Naarder Eng

16-6-2022

Nieuwsbrief juni 2022

Beste omwonenden van de Driftweg te Huizen en Naarden,

We zijn in afwachting van een besluit van de gemeente Gooise Meren over de vele bezwaren die zijn ingediend tegen de verleende vergunningen voor de hoogbouw en de weg.

Als dat besluit genomen is, laten we het jullie meteen weten, en ondernemen we de (juridische) acties die noodzakelijk zijn. Jullie steun is en blijft essentieel om de Naarder Eng zo mooi te houden als hij nu is.

Kort geleden zijn de plannen voor hoogbouw aan de Driftweg en ons verzet daartegen op TV geweest, als onderdeel van een uitzending van het programma Stand van Nederland op NPO2. De stukken die zijn uitgezonden zijn helaas maar een klein deel van wat we hebben verteld. Het programma heeft een eigen verhaallijn gekozen, die niet met ons vooraf was gedeeld. Een goed overzicht van de hoogbouw aan de Driftweg met onze argumenten tegen de plannen, ontbreekt daarom in de uitzending.

Naast ons protest tegen de hoogbouw zijn we om andere manieren bezig om de Naarder Eng te beschermen. We hebben regelmatig contact met de wijkwethouder en hebben onlangs onze zienswijze ingediend op de ontwerp Omgevingsvisie van de gemeente Gooise Meren. In alles wat we doen, vragen we aandacht voor het unieke en kwetsbare karakter van de Naarder Eng zodat nog vele generaties van dit waardevolle natuurgebied kunnen genieten.

We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,

Stichting Naarder Eng

23-4-2022

Nieuwsbrief april 2022

Beste omwonenden van de Driftweg te Huizen en Naarden,

In onze vorige nieuwsbrief, informeerden we u over het feit dat de gemeente Gooise Meren vergunningen heeft verleend voor een 36 meter hoog appartementencomplex en een verbindingsweg middenin natuurgebied. Een groot aantal partijen heeft tegen deze twee besluiten bezwaar aangetekend; zo ook de Stichting Naardereng.

Onderdeel van de bezwaarprocedure was een hoorzitting bij de gemeente GM, afgelopen donderdagmiddag 21 april jl., bij de bezwarencommissie: een onafhankelijke commissie die bestaat uit juristen. Deze commissie hoorde daar drie partijen: de vergunninghouder (projectontwikkelaar Jerry Goossens), de gemeente GM, en de bezwaarhebbenden. De toetsing van het besluit en de bezwaren is een strikt juridische. Aan de hand van de hoorzitting zal een (niet-bindend) advies worden uitgebracht aan het college van B&W van de gemeente GM. Wij hopen natuurlijk dat dit advies tot een heroverweging van het besluit leidt.

In de aanloop naar de hoorzitting ontvingen alle betrokken partijen de pleitnota's van de gemeente GM. Hierin werden de ontvangen bezwaren opgesomd en inhoudelijk behandeld. Zoals verwacht, was de conclusie van de pleitnota's dat de gemeente GM alle bezwaren verwerpt. Ook de pleitnota's kunt u nalezen op onze website.

De hoorzitting begon om 16.15u op het gemeentehuis en was drukbezocht. De commissie met vier leden zat voor een arena-opstelling vol betrokkenen. Opvallend daarbij was dat de vertegenwoordigers van de gemeente GM (een jurist en een projectmanager) samen gingen zitten met vergunninghouder Jerry Goossens, zijn architect en zijn juridisch adviseur. Ook tijdens de hoorzitting werd overlegd tussen Goossens en de gemeente, en voerde Goossens vaak het woord. Hoewel de bezwaren waren gericht tegen het besluit van de gemeente, die de vergunningen heeft verleend, leek het zo soms alsof het een gezamenlijk project was van Goossens en de gemeente GM. Hierover werd op enig moment door iemand van de Stichting Natuur en landschap het Gooi terecht een opmerking gemaakt.

Alle aanwezigen, voor zover ontvankelijk verklaard, kregen spreektijd. Twaalf bezwaarhebbenden maakten gebruik van die gelegenheid; soms als particulier, soms namens een rechtspersoon. Zo spraken er mensen namens het Goois Natuurreservaat, de Stichting Behoud Gooise Heide, de Provincie Noord-Holland, de gemeente Huizen, Vereniging Vrienden van het Gooi, de Stichting Naardereng, en de Stichting Natuur en Landschap het Gooi. Allen waren fanatiek tegenstander van de verleende vergunningen en brachten argumenten in tegen de pleitnota's van de gemeente GM, in aanvulling op de reeds ingediende bezwaarschriften. De commissie was goed voorbereid, stelde scherpe vragen aan alle aanwezigen en zeker ook aan de gemeente GM. Pas tegen 20.30u werd de hoorzitting afgesloten en kon iedereen huiswaarts keren.

Het is nu wachten op het advies van de commissie aan de gemeente GM, dat over een paar weken komt. Na de beslissing van de gemeente GM rond half juni a.s., kan de in het ongelijk gestelde partij beroep aantekenen bij de rechtbank. De looptijd van de procedures tot en met de Raad van State schatten we op 2 jaar. Gedurende die periode kan de bouw nog worden tegengehouden door middel van voorlopige voorzieningen.

De komende tijd wordt erg spannend en we houden u van alles op de hoogte. Uw steun is en blijft onmisbaar. Wanneer het college bij haar besluit blijft, zullen we naar de rechter moeten. In dat geval hebben we vooral financieel uw hulp nodig. Wij willen deze strijd namens zoveel mogelijk mensen voeren, om de natuur en de leefbaarheid van de Naardereng voor volgende generaties te bewaren, en steken daar erg veel tijd in, maar zonder gespecialiseerde advocaat zijn we nergens. Wij zijn blij met iedere bijdrage op NL 31 INGB 0008 3980 13 t.n.v. stichting Naardereng

Voor vragen kunt u ons altijd mailen op info@naardereng.nl.

Met hartelijke groet, Stichting Naardereng

28-3-2022

Nieuwsbrief maart 2022

Beste omwonenden van de Driftweg te Huizen en Naarden,

Er is veel gebeurd in dit nieuwe jaar rond de voorgenomen bouwplannen door vastgoedontwikkelaar Jerry Goossens in ‘de Kuil’ aan de Driftweg. Zoals u in onze laatste nieuwsbrief van februari jl. heeft kunnen lezen (terug te vinden op www.naardereng.nl), heeft de gemeente Gooise Meren de aanvragen voor een 36 meter hoog appartementencomplex en voor een verbindingsweg midden in het natuurgebied vergund. Hierop is door zowel omwonenden als de politiek in Huizen met grote verontwaardiging gereageerd. De Stichting Naardereng heeft tegen deze twee besluiten inmiddels goed gemotiveerde bezwaren aangetekend. Dit is in nauwe samenwerking met een gespecialiseerde advocaat gebeurd, die we dankzij uw financiële steun hebben kunnen inhuren. Ook een groot aantal omwonenden van de Kuil heeft bezwaar ingediend; een geweldig teken van hoe betrokken de buurt is.

De procedures verlopen als volgt:

 • Bezwaar bij de gemeente: hoorzitting in april 2022, uitspraak commissie kan leiden tot heroverweging besluit door College B&W, termijn loopt tot half juni;
 • Afhankelijk van het besluit in juni, kan de verliezende partij naar de rechtbank;
 • Tegen de uitspraak van de rechtbank kan de in het ongelijk gestelde partij in beroep gaan bij de Raad van State. Het is te verwachten dat dit ook gebeurt.

De looptijd van de procedures tot en met de Raad van State wordt door advocaten geschat op ongeveer 2 jaar. Gedurende die periode kan de bouw worden tegengehouden door middel van voorlopige voorzieningen wanneer een partij daarom vraagt en de rechter daar voldoende redenen voor ziet.

De nieuwe banner die wij naast de ingang naar de Kuil hebben geplaatst, ‘Geen hoogbouw, wel natuur’, is na twee eerdere vernielingen gelukkig nog intact. Dat kan helaas niet worden gezegd over enkele bomen op het bouwterrein zelf: zonder vergunning werd al begonnen met de kap. Op de dag dat vastgoedontwikkelaar Goossens met een rode bouwkeet de Kuil in wilde rijden en daarvoor, zonder vergunning, bomen heeft omgezaagd, hebben politie en handhaving opgetreden. De gemeente heeft dit gebied als waardevol gebied aangemerkt; dat betekent dat zonder vergunning geen boom mag worden gekapt. Proces verbaal is opgemaakt en de gemeente heeft de ontwikkelaar gesommeerd te stoppen met omzagen van bomen zonder vergunning.
De ontwikkelaar heeft vervolgens een vergunning tot het kappen van 8 bomen langs de inrit aangevraagd maar later weer ingetrokken.

Door alle media-aandacht en de aanwezigheid van de banner, blijft de betrokkenheid uit de buurt en het aantal aanmeldingen voor onze nieuwsbrief stijgen – zowel vanuit Gooise Meren als Huizen. Na een periode van ongeloof dringt het nu bij steeds meer mensen door dat alles op alles moet worden gezet om te voorkomen dat dit unieke natuurgebied voorgoed verloren gaat. Niet alleen op de locatie van het appartementencomplex zelf, maar ook in de omgeving ervan. De schade aan de grond, de biodiversiteit en het uitzicht, die het gevolg zullen zijn van de bouw van het vergunde appartementencomplex, zijn onacceptabel. Wij houden vast aan de intentie van het bestemmingsplan dat hoogbouw daar geen plaats heeft. De bescherming van natuurwaarden is het bovengeschikte belang in het bestemmingsplan; daar past hoogbouw en verstedelijking niet bij. Voor de specifieke locatie van de Kuil is ooit een vergunning verleend voor de bouw van een landhuis, en daar is wat ons betreft dan ook geen enkel bezwaar tegen.

Wij voelen ons in dit standpunt gesteund door het Goois Natuurreservaat, Vereniging Vrienden van het Gooi, de provincie Noord-Holland en buurgemeente Huizen, die alle bezwaar hebben aangetekend. Maar uw steun is en blijft onmisbaar. Dus blijven wij u vragen: spreek met uw buren en wijs ze op onze site en nieuwsbrief. Voor vragen kunt u ons altijd mailen op info@naardereng.nl.

Met hartelijke groet, Stichting Naardereng

12-2-2022

Nieuwsbrief februari 2022

Beste mensen met een warm hart voor de Naarder Eng,

Er staat weer een nieuwe banner naast de Kuil aan de Driftweg!

Zoals jullie hebben gezien zijn de vorige twee banners opzettelijk vernield.

Wij hebben aangifte gedaan van beide vernielingen.

Er staat weer een nieuwe banner met dezelfde afbeelding als de vorige omdat het belangrijk is om te laten zien hoe dit enorme appartenmentencomplex afsteekt tegen de omringende natuur.

De banner laat de werkelijke situatie zien.

Een groot gedeelte van het gebouw steekt boven de omringende bomen uit. Een aantal verdiepingen zal altijd zichtbaar zijn; hoeveel is afhankelijk van het standpunt van de kijker.

De afbeelding laat ook zien hoeveel het gebouw zal uitsteken boven het niveau van de weg; dat is bijna 30 meter.

De zichtbaarheid bij daglicht van dit enorme gebouw zal zeer groot zijn.

En zodra de schemering inzet zal een enorme lichtbak in de Kuil opdoemen; zeker in de herfst en de winter wanneer alle bomen kaal zijn en het kolossale gebouw in al zijn omvang volledig zichtbaar is.

Niet alleen voor omwonenden en recreanten zal dit gebouw een doorn in het oog zijn.

De bouw en de aanwezigheid van het gebouw met verkeer brengen onherstelbare schade toe aan de natuur en het dierlijk leven.

Iedereen heeft het kunnen zien en lezen: de gemeente Gooise Meren heeft de aanvraag voor dit 36 meter hoge gebouw in een natuurgebied vergund!

Een onbegrijpelijk, en voor heel veel betrokkenen onaanvaardbaar.

Wij, de stichting Naarder Eng, willen u een stem geven: de stichting zal bezwaar aantekenen tegen dit besluit bij de gemeente. Daar hebben wij, en alle andere belanghebbenden, tot 21 februari de tijd voor.

Wij zijn niet de enige partij die dit besluit onaanvaardbaar acht: het is heel bijzonder om te zien hoe breed men in bezwaar gaat tegen het besluit tot gunning van de gemeente Gooise Meren:

de stichting Naarder Eng, het Goois Natuur Reservaat, Vereniging Vrienden van het Gooi en zelfs de buurgemeente Huizen!

Op 26 januari is ook de aanvraag vergund voor een stukje weg in de Kuil zelf.

Het lijkt erop dat de huidige in-/uitgang gebruikt wordt; die weg houdt beneden in de Kuil op.

Er moest dus nog een verbinding komen van het einde van de ingang tot aan het gebouw.

En dat stuk verbindingsweg is nu vergund door B&W Gooise Meren.

Ook tegen dat besluit zal de stichting Naarder Eng bezwaar aantekenen.

De totale beroepsprocedure kent, globaal, drie stappen:

 • De eerste stap is het indienen van een bezwaarschrift tegen het besluit van de gemeente. Alleen belanghebbenden kunnen dit doen. De gemeente (B&W), krijgen zo de gelegenheid het besluit te heroverwegen na kennis te hebben genomen van
 • Als het bezwaarschrift niet leidt tot een ander besluit, is de volgende stap in beroep gaan bij de rechtbank.
 • Tegen de uitspraak van de rechtbank kan in laatste instantie beroep worden aangetekend bij de Raad van State. En met die uitspraak moet iedereen het doen!

De looptijd van een proces tot aan de Raad van State kan ongeveer twee jaar in beslag nemen.

Wij zijn nu het bezwaarschrift met de advocaat aan het opstellen en zullen dat ook delen als het zover is.

Wij zijn dankbaar dat veel mensen zich uitspreken tegen de plannen voor hoogbouw in een natuurgebied en de stichting Naarder Eng steunen om het niet zover te laten komen.

Wij blijven jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

15-1-2022

Nieuwsbrief Januari 2022

Beste mensen met een warm hart voor de Naarder Eng,

Jullie hebben het allemaal al waarschijnlijk in de kranten gezien: de gemeente Gooise Meren heeft besloten de aanvraag voor het bouwen van een 36 meter hoog en enorm groot appartementencomplex in het natuurgebied van de Naarder Eng te vergunnen.

Wij zijn maandag 10 januari geinformeerd door de gemeente en hebben inmiddels ook de hele documentatie. Die kunt u zelf ook vinden op www.gooisemeren.nl/driftweg

We wisten al geruime tijd dat de intentie van de gemeente was om te vergunnen, maar als het dan gebeurt, staat je hart toch weer bijna stil.

Hoe is het toch mogelijk, hoe haal je het in je hoofd om midden in een natuurgebied zo’n enorme kolos te vergunnen, die 12 tot 22 meter boven de bomen uitsteekt en qua maatvoering een wangedrocht in de eigen omgeving is. Het past hier gewoon niet!

Het bestemmingsplan voor de Naarder Eng heeft als uitgangspunt de bescherming en conservering van natuurlijke waarden en het daarbij behorende en nagestreefde bebouwingsbeeld is de beroemde anderhalve bouwlaag met kap. Dat is niet hoger dan een rijtjeshuis, ongeveer acht meter.

Als burger, omwonende en recreant mag je verwachten dat de gemeente er op toeziet dat die norm wordt nageleefd. We hoeven niemand uit te leggen dat een 36 meter hoog gebouw dan te gek voor woorden is.

Dat maakt het juist onbegrijpelijk en enorm teleurstellend dat de gemeente niet ingrijpt als ze ziet dat er iets niet loopt zoals de bedoeling is, maar zich verschuilt achter de eigen, slechte en onvoldoende regelgeving, en die dan zogenaamd “moet” uitvoeren.

In 2004 heeft de gemeente immers zelf ingezet op de bestemming “Woondoeleinden II” voor deze bouwvlek en juist die bestemming maakt, in de visie van de gemeente, vergunning van dit kolossale appartementencomplex mogelijk.

Als je als overheid merkt dat je een fout hebt gemaakt, is het dan niet je plicht tegenover de burgers die te herstellen? Wiens belang moet je immers dienen als overheid?

Waarom heeft deze gemeente helemaal niets gedaan om dit onheil af te wenden? Waarom heeft de gemeente geen enkele ruimte gegeven aan omwonenden, 4000 ondertekenaars van een petitie en zelfs de eigen gemeenteraad om mee te praten over dit zo omstreden project? En waarom heeft de gemeente nooit verantwoording afgelegd over de motieven om niets te doen en zelfs actief mee te werken aan het vergunbaar maken van dit enorme appartementencomplex? En wat maakt dat de gemeente bij monde van ex wethouder Eijbersen zelfs trots is op het niet voeren van die discussie?

De gemeente heeft geen uitgestoken hand aangenomen en zelf niet eens een vinger uitgestoken.

Nu er eindelijk een besluit van de gemeente ligt, zal de stichting Naarder Eng er alles aan doen om dit besluit aan te vechten en de bouw van deze kolos van tafel te krijgen.

Voor ons is dit niet het einde van het traject, maar het begin van het echte gevecht.

Wij leggen ons niet neer bij dit besluit. De gemeente heeft nooit ruimte gegeven om mee te praten, dan moet het maar in de rechtbank gebeuren.

De eerste stap is bezwaar maken bij de gemeente zelf. Leidt dat niet tot resultaat, dan volgt de stap naar de rechter. Indien nodig zal dit conflict tot aan de Raad van State gaan voor een beslissing.

Wij voelen ons enorm gesterkt in deze strijd door talloze steunbetuigingen en de verontwaardiging die algemeen voelbaar is en overal wordt gepubliceerd.

En wij zijn dankbaar voor jullie giften die het mogelijk maken om te knokken voor het in stand houden van de prachtige Naarder Eng, zonder deze kolos.

Wij houden jullie op de hoogte van de gang van zaken via deze Nieuwsbrieven en op de website.

Het bestuur van de stichting Naarder Eng.
Onder meer: Matthijs Bout, Marc Hagens, Victor Nijenhuis, Martijn Thierry

www.naardereng.nl
IBAN: NL 31 INGB 0008 3980 13

9-12-2021

Nieuwsbrief december 2021

Beste mensen met een warm hart voor de Naarder Eng,

Graag willen we jullie bijpraten over de ontwikkelingen rond het project in De Kuil aan de Driftweg te Naarden/ Huizen. We bespreken kort de status van de verschillende aanvragen, het voorliggende project en de activiteiten van de stichting Naarder Eng. Sommigen onder u hebben via de omgevingsapp een aantal nieuwe aanvragen gezien:

 • In oktober jl. is er een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een verbindingsweg tussen de bestaande ingang van De Kuil en het geplande gebouw. Die aangevraagde weg loopt dan over NNN gebied (de provincie ziet hier op toe) en Bosgrond (in het bestemmingsplan waar de gemeente op toeziet). Volgens het bestemmingsplan mag dat niet zonder toestemming van B&W. De vraag is of dit zomaar kan, aangezien behoud van natuurlijke waarden het bovengeschikte belang is bij de bestemming Bosgrond.
 • De aanvraag voor een ontsluiting buitenom, rechts van het perceel, is ingetrokken.
 • Er is onlangs een aanvraag voor omgevingsvergunning ingediend waar verder geen inhoud aan is gegeven. De reden zou zijn dat de projectontwikkelaar meende dat de gemeente de aanvraag van de Tribune had ingetrokken. Op een paar beelden van het gebouw deTribune na, was de aanvraag een lege huls.
 • Alle vier (?) tot nu toe ingediende aanvragen voor de verschillende ontwerpen staan nog in het digitale loket van de overheid, volgens de gemeente. Er wordt echter nog maar aan één ontwerp gewerkt, de pagode.

Status definitieve ontwerp: de pagode.

 • De pagode is een gebouw van 36 meter hoog en met de basis van 25 x 35 meter wordt de gehele bouwvlek bezet. Op de bouwvlek is dus geen ruimte gelaten voor de noodzakelijke inrichting van de directe omgeving rond het gebouw. Er zijn 17 luxe appartementen in gepland.
 • Het gebouw zal 29 meter boven het maaiveld uit torenen. De huizen in de naastgelegen woonwijk zijn circa 8 meter hoog. Er steekt dus een gebouw met een hoogte van 3,5 op elkaar gestapelde rijtjeshuizen boven het niveau van de straat uit.
 • Kijkend vanaf de Driftweg bij het Hooge Nest zullen ’s zomers zeker 4 verdiepingen boven de bomen zichtbaar zijn; dat is 1,5 woonhuis dat er bovenuit steekt. ’s Winters zal het hele gebouw zichtbaar door de kale bomen. Vanaf het invallen van de schemering, ’s winters al vanaf 16:30, staat er een enorme lichtbak, midden in de natuur.
 • Zie bijgaande plaatjes voor een indruk.

Voortgang proces

 • Naar verluidt heeft de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Gooise Meren, de welstandscommissie, het ontwerp onlangs van een positief advies voorzien. Het gebouw wordt uitgevoerd met een houten gevelbeplating.
 • Er is op een (ons onbekend) aantal punten nog niet voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit, waardoor de gemeente nog geen vergunning kan afgeven.
 • De termijn voor een beslissing van de gemeente op de aanvraag loopt af op 10 december.
 • De verwachting is dat er weer zal worden opgeschort, maar dat uiteindelijk op korte termijn toch vergund gaat worden.
 • Volgens de gemeente valt de aanvraag binnen de normen van wat op die specifieke bouwvlek is toegestaan in het bestemmingsplan. Dat zou impliciet beteken dat de gemeente een geweldige fout heeft begaan bij de vaststelling van de bestemming op de bouwvlek, want het gehele bestemmingsplan heeft specifiek als uitgangspunt de bescherming van natuurlijke waarden. En daarbij hoort het in het bestemmingsplan nagestreefde bebouwingsbeeld van anderhalve bouwlaag met een kap. De villa, die al vergund was aan de vorige eigenaar van het perceel, paste in dat nagestreefde bebouwingsbeeld. Een 36 meter hoog appartementencomplex past daar absoluut niet in.
 • Indien de gemeente van opvatting is dat dit ontwerp wel past binnen het bestemmingsplan, is zij wettelijk verplicht de aanvraag te gunnen. Het is dan een gebonden beschikking; de gemeenteraad is niet betrokken bij de besluitvorming. Dit is de route die de gemeente op dit moment bewandelt. Dat betekent dat de gemeente iets gaat gunnen wat bij het opstellen van het bestemmingsplan voor dit natuurgebied nu juist niet de bedoeling was: hoogbouw.

Activiteiten stichting Naarder Eng

 • Wij houden contact met de projectmanager van de gemeente Goosie Meren en daarom weten wij, oppervlakkig, hoe de voortgang verloopt. Er vindt vanuit de gemeente geen afstemming met omwonenden plaats en evenmin met de eigen gemeenteraad. Zie ook een interview in het Naarder Nieuws van 4 december jl met wethouder Eijbersen juist over dit aspect van “het dossier Driftweg”. “ Het is dus niet zo dat je niet moet luisteren, maar als het gaat over grondprincipes - zoals een bestemmingsplan - gaan we niks veranderen. Dat is het uitgangspunt waarlangs wij werken. Dat geldt ook voor de Driftweg (grens Naarden/Huizen). Daar kan iedereen het mee oneens zijn, maar die discussie ga ik niet aan. Dat is recht”, gnuift hij “ En hij lijkt daar nog trots op te zijn ook....
 • Wij bereiden ons voor op het voeren van een juridische procedure nadat de gemeente is overgegaan tot gunning van een aanvraag. Er ligt nog geen (positief) besluit, maar wij houden daar wel rekening mee. Hoewel wij uiteraard de specifieke motivering van het nog te nemen besluit niet kennen, kijken we nu al met advocaten naar mogelijkheden een besluit tot gunning van de aanvraag aan te vechten.
 • Zoals u misschien heeft gezien, hebben wij een grote banner geplaatst naast de ingang van De Kuil. Dit om zoveel mogelijk mensen van de bouwplannen op de hoogte te stellen, en om hopelijk zoveel mogelijk (financiele ) steun uit de buurt te krijgen. Via dewebsite www.naardereng.nl of via de QR code op de banner, kunt u zich opgeven als sympathisant. Geef dit vooral ook door aan vrienden, bekenden en andere omwonenden!
 • Wij onderhouden contacten met de politieke partijen in Gooise Meren en met raadsleden en gemeente in Huizen. Die contacten hebben in Gooise Meren tot vele raadsvragen geleid over de Driftweg. Zie hiervoor de website via deze link
 • Wij hebben B&W en de welstandscommissie van Gooise Meren uitgebreid ingelicht over het ver uitsteken van het gebouw boven de bomenrij die om de Kuil heen staat. Dit was noodzakelijk omdat de projectontwikkelaar ten onrechte doet voorkomen dat het gebouw niet boven de bomen zal uitsteken.
 • Wij informeren de provincie over de plannen in de Kuil en de mogelijke gevolgen voor NNN gebied en beschermde diersoorten.
 • Wij onderhouden ook warm contact en wisselen informatie uit met maatschappelijke organisaties als Vrienden van het Gooi, de stichting Limiten en Valkeveen, Stichting Tussen Vecht en Eem, GNR en anderen om meer aandacht voor de plannen in De Kuil te krijgen.

De komende weken zijn spannend! Wij blijven ons best doen om landschap en natuur in de Naarder Eng te beschermen en zijn dankbaar dat we op jullie steun mogen rekenen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en wensen u allen alvast hele fijne feestdagen!

Bestuur Stichting Naarder Eng

IBAN: NL 31 INGB 0008 3980 13

12-10-2021

Nieuwsbrief oktober 2021

Geachte belangstellenden en medestrijders tegen de hoogbouw aan de Driftweg,
Wij melden ons bij u met een urgent verzoek voor actie en financiële ondersteuning.Wij verwachten dat de Gemeente op korte termijn een vergunning voor hoogbouw zal afgeven en willen daar direct bezwaar tegen aantekenen.

Daar hebben we uw steun bij nodig.

Onze indruk is dat de Gemeente Gooise Meren snel, zelfs al voor 15 oktober, een besluit over de bouw wil nemen. Dit besluit zal zonder tussenkomst van de Gemeenteraad worden genomen. Wij staan in regelmatig contact met de verschillende fracties in de Raad en weten dat onze bezwaren breed gedragen worden.

Dinsdag 6 oktober j.l. heeft de ontwikkelaar in de welstandscommissie een plan voor een appartementencomplex gepresenteerd met 18 woningen, 10 bouwlagen en een grondoppervlakte van 875 m2. In de top van het 35 meter hoge complex verrijst een zwembad. Het gebouw van 25 bij 35 meter stijgt 13 meter boven de bomen uit die het perceel omringen. Als de bomen in de herfst hun blad verliezen zelfs 28 meter. De horizon- en lichtvervuiling zal in dit bosgebied enorm zijn.

Wij hebben in de vergadering van de welstandscommissie onze bezwaren duidelijk laten horen en verteld dat we het plan ‘excessief’ vinden en het zou moeten worden afgekeurd. Echter, de verwachting dat dit niet tot een negatief advies zal leiden.

Bovengenoemd plan is in strijd zijn met de geest van het oorspronkelijke bestemmingsplan en zal een te grote impact op natuur en leefomgeving hebben. Wij zijn nogmaals niet tegen de bouw van een landhuis, zoals oorspronkelijk bedoeld voor het perceel, passend in de omgeving.

Wij zullen bezwaar moeten aantekenen om een eventuele aanvang van de bouw te kunnen stoppen. Daarom vragen we u ons reeds deze week, financieel te steunen middels een gift van 10, 25, 50 euro of meer. Wij kunnen dan de rechtsgang aangaan om deze onrechtmatige bouwplannen tegen te houden.

Wij werken samen met andere belanghebbenden zoals de Vereniging Vrienden van het Gooi.

Wij zijn inmiddels samen met onze advocaat goed voorbereid, dankzij uw giften van vorig jaar, echter een rechtsgang doet de kas snel slinken. Als alle ontvangers van deze oproep iets zouden geven, hoe klein ook, kunnen we dit aan. We hebben inmiddels al veel toezeggingen ontvangen.

U kunt ons helpen door een financiële bijdrage over te maken op rekeningnummer:
NL 31 INGB 0008 3980 13 t.n.v. Stichting Naarder Eng.

We zullen u de komende weken via e-mail, website en pers op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag van u via e-mail.

Met hartelijk groet.
Bestuur Stichting Naarder Eng

6-8-2021

Nieuwsbrief augustus 2021

Beste buurtgenoten en belangstellenden,
In deze vakantie periode willen we jullie graag een update geven van de stand van zaken aangaande de voorgestelde hoogbouw aan de Driftweg.

Motie Gemeenteraad Huizen
Zoals jullie mogelijk in de lokale pers hebben gelezen, heeft de Gemeenteraad van de Gemeente Huizen een motie aangenomen waarin B&W van Huizen wordt opgeroepen om met alle middelen hoogbouw op de locatie “de kuil” aan de Driftweg tegen te gaan.

Dit is een welkome en zeer stevige steun in de rug voor onze strijd tegen de plannen van de ontwikkelaar. Het is bijzonder dat een buurgemeente zich zo sterk uitspreekt tegen mogelijke plannen van een andere gemeente. Ook de opstelling van de VVD Huizen tegen mogelijke plannen van een VVD wethouder in Gooise Meren is opmerkelijk.

Wethouder Eijbersen van Gooise Meren heeft in verschillende media nogal gepikeerd gereageerd op de motie en heeft weer aangegeven dat hij en de gemeente alle betrokkenen bij het traject betrekt. Wij willen nogmaals heel duidelijk stellen dat dit volstrekt niet het geval is. Meerdere verzoeken om participatie van onze kant zijn door de gemeente onbeantwoord gebleven.

Een nieuwe brief naar de Gemeente Gooise Meren
Vanuit verschillende berichten concluderen wij dat er de komende 6 tot 8 weken mogelijk een besluit over de voorgestelde hoogbouw genomen gaat worden. De gemeente Gooise Meren kan zonder tussenkomst van de Raad een vergunning afgeven zolang dit binnen het bestemmingsplan past– naar de interpretatie van B&W. De Provincie Noord-Holland heeft de gemeente opgedragen dat eerst een gedegen ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd voordat bouwen mogelijk is. Dit onderzoek moet uiteindelijk door de Provincie goedgekeurd worden. Deze actie van de Provincie is mede het gevolg van een eerdere brief van de Stichting Naarder Eng aan de gemeente Gooise Meren over het onvolledige natuuronderzoek door de ontwikkelaar.

Daarnaast is een separate vergunning voor de toegangsweg nodig. Deze vergunning valt volgens ons onder de uitgebreide procedure en heeft goedkeuring van de Gemeenteraad van Gooise Meren nodig.

Wij hebben op 3 augustus een brief () gestuurd naar de Gemeenteraad van de Gemeente Gooise Meren waarin we nogmaals ons standpunt hebben duidelijk gemaakt en waarin we de Raad op haar verantwoordelijkheid t.a.v. de toegangsweg hebben gewezen. Het mag duidelijk zijn dat zonder goedkeuring voor de weg, er zeer lastig gebouwd kan worden.

Extra aandacht voor de volgende fase
Als Stichting Naarder Eng staan we klaar om de volgende stappen te nemen om de natuur in de kuil en om de leefomgeving van de omwonenden en andere belanghebbenden te beschermen.

We praten met andere betrokkenen, hebben goed contact met de Gemeente Huizen, hebben juridische ondersteuning, en zijn zeer gemotiveerd om dat wat niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van het bestemmingsplan tegen te houden.

De komende weken zullen we extra aandacht vragen voor het stoppen van de voorgestelde bouwplannen. We doen dit middels de brief aan de Gemeenteraad van Gooise Meren, welke we ook aan de pers zullen gegeven. Daarnaast zijn we van plan om ook in de omgeving van de kuil, middels banners en posters extra aandacht te creëren. We merken dat er veel “dagtoeristen” in de omgeving rond fietsen en lopen en willen graag ook hun aandacht en ondersteuning.

Het is waarschijnlijk dat op het moment dat de Gemeente een vergunning afgeeft, er een juridische procedure gestart moet worden. We staan in contact met andere tegenstanders van hoogbouw om dit te coördineren. Mochten we zelf een procedure starten, dan zullen we daarvoor ook een fondsenwerving starten.

Kortom, als Stichting Naarder Eng houden we de situatie goed in de gaten te houden en proberen we deze waar mogelijk te. We staan klaar om eventueel actie te ondernemen tegen een ons onwelgevallig besluit.

We rekenen hierbij op uw steun!

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag van u via e-mail.

Met hartelijk groet.
Bestuur Stichting Naarder Eng

28-5-2021

Nieuwsbrief mei 2021

Beste vrienden van de Naarder Eng,
Na onze e-mail van 23/03/2021 willen we jullie als stichting een verdere update geven over de gang van zaken aangaande de voorgestelde bouw in de Kuil aan de Driftweg.

Formeel zijn er drie verschillende aanvragen ingediend voor een gebouw en recent een aanvraag voor een toegangsweg. De Gemeente heeft over geen van deze aanvragen een besluit genomen; zij is nog steeds bezig om te bepalen wat binnen het bestemmingsplan wel en wat niet mogelijk is. Op het moment dat de Gemeente daar uit is, zal zij naar onze verwachting een besluit nemen over een van de ingediende aanvragen. Wel heeft de Gemeente aangegeven alleen een aanvraag in behandeling te nemen die in haar oordeel binnen het bestemmingsplan valt. Daarmee is de gemeenteraad niet in de besluitvorming betrokken.

We willen er met nadruk op wijzen dat wij er nog steeds vanuit gaan dat er een bouwvergunning zal worden afgegeven. De huidige "stilte" rond het project is zeker geen indicatie van "afstel".

Als stichting hebben we ons zo goed mogelijk voorbereid en staan wij klaar om de nodige juridische stappen te nemen, samen met andere belanghebbenden. Dit om een eventuele hoogbouw, zover die naar onze mening buiten het bestemmingsplan valt, aan te vechten. Zodra er een besluit valt, of eerder indien nodig, komen wij bij u terug.

Mocht u vragen hebben dan kan dat middels het bekende mailadres.

Met vriendelijk groet.
Stichting Naarder Eng.

23-3-2021

Nieuwsbrief maart 2021

Beste vrienden van de Naarder Eng,
Het is alweer een tijd geleden sinds onze laatste update naar u, in december, aangaande de voorgestelde bouw in De Kuil. Door middel van deze mail brengen we u graag op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Zoals u reeds wist heeft de projectontwikkelaar bij de gemeente Gooise Meren drie plannen ingediend voor de bouw van een omvangrijk complex in ‘de Kuil’, aan de Driftweg te Naarden: 1.de “woontoren”, 2. een “laagbouw” appartementencomplex, en 3. de “tribune”. De projectontwikkelaar heeft inmiddels ook een vierde plan ingediend. Deze aanvraag is op 17 februari ingediend en op 11 maart gepubliceerd. Wij hebben de details van dit plan opgevraagd, maar hebben deze nog niet van de Gemeente Gooise Meren gekregen.

De Gemeente heeft ons laten weten dat ze geen aanvragen van de ontwikkelaar zal accepteren die buiten het bestemmingsplan vallen. Door het omvangrijke protest tegen de plannen in de Kuil, en mede dankzij uw steun, wil de Gemeente alleen plannen in behandeling nemen die passen binnen het bestaande bestemmingsplan. De Gemeente neemt haar tijd om de aanvragen in dit licht te kunnen beoordelen. Een aanvraag waarvan de Gemeente vindt dat die binnen het bestemmingsplan valt, wordt middels een “reguliere” procedure behandeld zonder tussenkomst van de Gemeenteraad. Het College van B&W is dan wettelijk verplicht een vergunning af te geven.

Dit betekent dat de aanvraag voor Project 1, de 33 meter hoge woontoren, niet in behandeling zal worden genomen. Dit ontwerp past niet binnen het bestemmingsplan. Over Project 2 kunnen we melden dat de aanvrager de termijnen om de aanvraag compleet te maken heeft laten verlopen, zodat ook deze aanvraag niet meer in behandeling wordt genomen. Blijven over plan 3, de ‘tribune’, en plan 4, waarvan de inhoud ons onbekend is.

Begin december hebben wij de Gemeente gewezen op het totale gebrek aan participatie van belanghebbenden in dit proces. In het coalitieakkoord en ook in individuele uitlatingen van de betrokken wethouder wordt hoog opgegeven over de noodzaak en de wens van burgerparticipatie in besluitvorming. Wij – en anderen – hebben hier als direct betrokkenen in dit dossier echter niets van gemerkt. Ook op onze brieven naar de Gemeente hebben wij nooit een officiële reactie gekregen.

Recent hebben wij de Gemeente in een brief gewezen op het, volgens ons, onvolledige natuuronderzoek van de ontwikkelaar. Als er beschermde soorten voorkomen in de Kuil, en we weten dat dat het geval is, dan moet uitgebreid onderzoek naar deze soorten, zoals vleermuizen, worden gedaan. Dat is niet gebeurd. We wachten op een reactie van de Gemeente. De fractie van D’66 in de gemeenteraad van Gooise Meren heeft hier, naar aanleiding van onze brief, vragen over gesteld.

Al met al is het voor ons als Stichting Naarder Eng op dit moment zaak om de boel goed in de gaten te houden en ons voor te bereiden op de naderende besluitvorming. Wij hebben ons inmiddels verzekerd van goede juridische ondersteuning en zijn er op voorbereid om tegen een eventueel besluit in beroep te gaan via een juridische procedure.

Daarnaast oriënteren we ons als stichting ter behoud van het Naarder Eng gebied ook op een aantal andere zaken, buiten de Kuil, die gaan over het behoud van de Naarder Eng. We hopen u daar op de vernieuwde website binnenkort meer over te vertellen.

Het spreekt voor zich dat we ons direct bij u melden als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kan dat het beste middels een reply op deze mail.

Met vriendelijk groet en dank voor uw steun,
Bestuur Stichting Naarder Eng.

Nieuwsbrieven

In de media is het een en ander over de Naarder Eng te lezen maar wij sturen ook regelmatig een nieuwsbrief uit. Zie hier het archief: