12-10-2021

Nieuwsbrief oktober 2021

Geachte belangstellenden en medestrijders tegen de hoogbouw aan de Driftweg,
Wij melden ons bij u met een urgent verzoek voor actie en financiële ondersteuning.Wij verwachten dat de Gemeente op korte termijn een vergunning voor hoogbouw zal afgeven en willen daar direct bezwaar tegen aantekenen.

Daar hebben we uw steun bij nodig.

Onze indruk is dat de Gemeente Gooise Meren snel, zelfs al voor 15 oktober, een besluit over de bouw wil nemen. Dit besluit zal zonder tussenkomst van de Gemeenteraad worden genomen. Wij staan in regelmatig contact met de verschillende fracties in de Raad en weten dat onze bezwaren breed gedragen worden.

Dinsdag 6 oktober j.l. heeft de ontwikkelaar in de welstandscommissie een plan voor een appartementencomplex gepresenteerd met 18 woningen, 10 bouwlagen en een grondoppervlakte van 875 m2. In de top van het 35 meter hoge complex verrijst een zwembad. Het gebouw van 25 bij 35 meter stijgt 13 meter boven de bomen uit die het perceel omringen. Als de bomen in de herfst hun blad verliezen zelfs 28 meter. De horizon- en lichtvervuiling zal in dit bosgebied enorm zijn.

Wij hebben in de vergadering van de welstandscommissie onze bezwaren duidelijk laten horen en verteld dat we het plan ‘excessief’ vinden en het zou moeten worden afgekeurd. Echter, de verwachting dat dit niet tot een negatief advies zal leiden.

Bovengenoemd plan is in strijd zijn met de geest van het oorspronkelijke bestemmingsplan en zal een te grote impact op natuur en leefomgeving hebben. Wij zijn nogmaals niet tegen de bouw van een landhuis, zoals oorspronkelijk bedoeld voor het perceel, passend in de omgeving.

Wij zullen bezwaar moeten aantekenen om een eventuele aanvang van de bouw te kunnen stoppen. Daarom vragen we u ons reeds deze week, financieel te steunen middels een gift van 10, 25, 50 euro of meer. Wij kunnen dan de rechtsgang aangaan om deze onrechtmatige bouwplannen tegen te houden.

Wij werken samen met andere belanghebbenden zoals de Vereniging Vrienden van het Gooi.

Wij zijn inmiddels samen met onze advocaat goed voorbereid, dankzij uw giften van vorig jaar, echter een rechtsgang doet de kas snel slinken. Als alle ontvangers van deze oproep iets zouden geven, hoe klein ook, kunnen we dit aan. We hebben inmiddels al veel toezeggingen ontvangen.

U kunt ons helpen door een financiële bijdrage over te maken op rekeningnummer:
NL 31 INGB 0008 3980 13 t.n.v. Stichting Naarder Eng.

We zullen u de komende weken via e-mail, website en pers op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag van u via e-mail.

Met hartelijk groet.
Bestuur Stichting Naarder Eng

6-8-2021

Nieuwsbrief augustus 2021

Beste buurtgenoten en belangstellenden,
In deze vakantie periode willen we jullie graag een update geven van de stand van zaken aangaande de voorgestelde hoogbouw aan de Driftweg.

Motie Gemeenteraad Huizen
Zoals jullie mogelijk in de lokale pers hebben gelezen, heeft de Gemeenteraad van de Gemeente Huizen een motie aangenomen waarin B&W van Huizen wordt opgeroepen om met alle middelen hoogbouw op de locatie “de kuil” aan de Driftweg tegen te gaan.

Dit is een welkome en zeer stevige steun in de rug voor onze strijd tegen de plannen van de ontwikkelaar. Het is bijzonder dat een buurgemeente zich zo sterk uitspreekt tegen mogelijke plannen van een andere gemeente. Ook de opstelling van de VVD Huizen tegen mogelijke plannen van een VVD wethouder in Gooise Meren is opmerkelijk.

Wethouder Eijbersen van Gooise Meren heeft in verschillende media nogal gepikeerd gereageerd op de motie en heeft weer aangegeven dat hij en de gemeente alle betrokkenen bij het traject betrekt. Wij willen nogmaals heel duidelijk stellen dat dit volstrekt niet het geval is. Meerdere verzoeken om participatie van onze kant zijn door de gemeente onbeantwoord gebleven.

Een nieuwe brief naar de Gemeente Gooise Meren
Vanuit verschillende berichten concluderen wij dat er de komende 6 tot 8 weken mogelijk een besluit over de voorgestelde hoogbouw genomen gaat worden. De gemeente Gooise Meren kan zonder tussenkomst van de Raad een vergunning afgeven zolang dit binnen het bestemmingsplan past– naar de interpretatie van B&W. De Provincie Noord-Holland heeft de gemeente opgedragen dat eerst een gedegen ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd voordat bouwen mogelijk is. Dit onderzoek moet uiteindelijk door de Provincie goedgekeurd worden. Deze actie van de Provincie is mede het gevolg van een eerdere brief van de Stichting Naarder Eng aan de gemeente Gooise Meren over het onvolledige natuuronderzoek door de ontwikkelaar.

Daarnaast is een separate vergunning voor de toegangsweg nodig. Deze vergunning valt volgens ons onder de uitgebreide procedure en heeft goedkeuring van de Gemeenteraad van Gooise Meren nodig.

Wij hebben op 3 augustus een brief () gestuurd naar de Gemeenteraad van de Gemeente Gooise Meren waarin we nogmaals ons standpunt hebben duidelijk gemaakt en waarin we de Raad op haar verantwoordelijkheid t.a.v. de toegangsweg hebben gewezen. Het mag duidelijk zijn dat zonder goedkeuring voor de weg, er zeer lastig gebouwd kan worden.

Extra aandacht voor de volgende fase
Als Stichting Naarder Eng staan we klaar om de volgende stappen te nemen om de natuur in de kuil en om de leefomgeving van de omwonenden en andere belanghebbenden te beschermen.

We praten met andere betrokkenen, hebben goed contact met de Gemeente Huizen, hebben juridische ondersteuning, en zijn zeer gemotiveerd om dat wat niet in overeenstemming is met de oorspronkelijke bedoeling van het bestemmingsplan tegen te houden.

De komende weken zullen we extra aandacht vragen voor het stoppen van de voorgestelde bouwplannen. We doen dit middels de brief aan de Gemeenteraad van Gooise Meren, welke we ook aan de pers zullen gegeven. Daarnaast zijn we van plan om ook in de omgeving van de kuil, middels banners en posters extra aandacht te creëren. We merken dat er veel “dagtoeristen” in de omgeving rond fietsen en lopen en willen graag ook hun aandacht en ondersteuning.

Het is waarschijnlijk dat op het moment dat de Gemeente een vergunning afgeeft, er een juridische procedure gestart moet worden. We staan in contact met andere tegenstanders van hoogbouw om dit te coördineren. Mochten we zelf een procedure starten, dan zullen we daarvoor ook een fondsenwerving starten.

Kortom, als Stichting Naarder Eng houden we de situatie goed in de gaten te houden en proberen we deze waar mogelijk te. We staan klaar om eventueel actie te ondernemen tegen een ons onwelgevallig besluit.

We rekenen hierbij op uw steun!

Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan horen wij dat graag van u via e-mail.

Met hartelijk groet.
Bestuur Stichting Naarder Eng

28-5-2021

Nieuwsbrief mei 2021

Beste vrienden van de Naarder Eng,
Na onze e-mail van 23/03/2021 willen we jullie als stichting een verdere update geven over de gang van zaken aangaande de voorgestelde bouw in de Kuil aan de Driftweg.

Formeel zijn er drie verschillende aanvragen ingediend voor een gebouw en recent een aanvraag voor een toegangsweg. De Gemeente heeft over geen van deze aanvragen een besluit genomen; zij is nog steeds bezig om te bepalen wat binnen het bestemmingsplan wel en wat niet mogelijk is. Op het moment dat de Gemeente daar uit is, zal zij naar onze verwachting een besluit nemen over een van de ingediende aanvragen. Wel heeft de Gemeente aangegeven alleen een aanvraag in behandeling te nemen die in haar oordeel binnen het bestemmingsplan valt. Daarmee is de gemeenteraad niet in de besluitvorming betrokken.

We willen er met nadruk op wijzen dat wij er nog steeds vanuit gaan dat er een bouwvergunning zal worden afgegeven. De huidige "stilte" rond het project is zeker geen indicatie van "afstel".

Als stichting hebben we ons zo goed mogelijk voorbereid en staan wij klaar om de nodige juridische stappen te nemen, samen met andere belanghebbenden. Dit om een eventuele hoogbouw, zover die naar onze mening buiten het bestemmingsplan valt, aan te vechten. Zodra er een besluit valt, of eerder indien nodig, komen wij bij u terug.

Mocht u vragen hebben dan kan dat middels het bekende mailadres.

Met vriendelijk groet.
Stichting Naarder Eng.

23-3-2021

Nieuwsbrief maart 2021

Beste vrienden van de Naarder Eng,
Het is alweer een tijd geleden sinds onze laatste update naar u, in december, aangaande de voorgestelde bouw in De Kuil. Door middel van deze mail brengen we u graag op de hoogte van de huidige stand van zaken.

Zoals u reeds wist heeft de projectontwikkelaar bij de gemeente Gooise Meren drie plannen ingediend voor de bouw van een omvangrijk complex in ‘de Kuil’, aan de Driftweg te Naarden: 1.de “woontoren”, 2. een “laagbouw” appartementencomplex, en 3. de “tribune”. De projectontwikkelaar heeft inmiddels ook een vierde plan ingediend. Deze aanvraag is op 17 februari ingediend en op 11 maart gepubliceerd. Wij hebben de details van dit plan opgevraagd, maar hebben deze nog niet van de Gemeente Gooise Meren gekregen.

De Gemeente heeft ons laten weten dat ze geen aanvragen van de ontwikkelaar zal accepteren die buiten het bestemmingsplan vallen. Door het omvangrijke protest tegen de plannen in de Kuil, en mede dankzij uw steun, wil de Gemeente alleen plannen in behandeling nemen die passen binnen het bestaande bestemmingsplan. De Gemeente neemt haar tijd om de aanvragen in dit licht te kunnen beoordelen. Een aanvraag waarvan de Gemeente vindt dat die binnen het bestemmingsplan valt, wordt middels een “reguliere” procedure behandeld zonder tussenkomst van de Gemeenteraad. Het College van B&W is dan wettelijk verplicht een vergunning af te geven.

Dit betekent dat de aanvraag voor Project 1, de 33 meter hoge woontoren, niet in behandeling zal worden genomen. Dit ontwerp past niet binnen het bestemmingsplan. Over Project 2 kunnen we melden dat de aanvrager de termijnen om de aanvraag compleet te maken heeft laten verlopen, zodat ook deze aanvraag niet meer in behandeling wordt genomen. Blijven over plan 3, de ‘tribune’, en plan 4, waarvan de inhoud ons onbekend is.

Begin december hebben wij de Gemeente gewezen op het totale gebrek aan participatie van belanghebbenden in dit proces. In het coalitieakkoord en ook in individuele uitlatingen van de betrokken wethouder wordt hoog opgegeven over de noodzaak en de wens van burgerparticipatie in besluitvorming. Wij – en anderen – hebben hier als direct betrokkenen in dit dossier echter niets van gemerkt. Ook op onze brieven naar de Gemeente hebben wij nooit een officiële reactie gekregen.

Recent hebben wij de Gemeente in een brief gewezen op het, volgens ons, onvolledige natuuronderzoek van de ontwikkelaar. Als er beschermde soorten voorkomen in de Kuil, en we weten dat dat het geval is, dan moet uitgebreid onderzoek naar deze soorten, zoals vleermuizen, worden gedaan. Dat is niet gebeurd. We wachten op een reactie van de Gemeente. De fractie van D’66 in de gemeenteraad van Gooise Meren heeft hier, naar aanleiding van onze brief, vragen over gesteld.

Al met al is het voor ons als Stichting Naarder Eng op dit moment zaak om de boel goed in de gaten te houden en ons voor te bereiden op de naderende besluitvorming. Wij hebben ons inmiddels verzekerd van goede juridische ondersteuning en zijn er op voorbereid om tegen een eventueel besluit in beroep te gaan via een juridische procedure.

Daarnaast oriënteren we ons als stichting ter behoud van het Naarder Eng gebied ook op een aantal andere zaken, buiten de Kuil, die gaan over het behoud van de Naarder Eng. We hopen u daar op de vernieuwde website binnenkort meer over te vertellen.

Het spreekt voor zich dat we ons direct bij u melden als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kan dat het beste middels een reply op deze mail.

Met vriendelijk groet en dank voor uw steun,
Bestuur Stichting Naarder Eng.

Nieuwsbrieven

In de media is het een en ander over de Naarder Eng te lezen maar wij sturen ook regelmatig een nieuwsbrief uit. Zie hier het archief: