De Naarder Eng is een uniek natuurgebied, gelegen op de Gooise stuwwal tussen Naarden en Huizen; het water van het Gooimeer vormt de natuurlijke grens aan de noordelijke kant. Het landschap bestaat uit bossen met paden en karresporen die leiden naar akkers die al eeuwen in gebruik zijn. Een aantal zandafgravingen met slootjes maakt de Eng nog gevarieerder. Onderdeel van het NNN gebied en grenzend aan Natura 2000 gebied, is de Naarder Eng een thuis voor een gevarieerde flora en fauna. En omdat het zo’n prachtig en beschermd natuurgebied is, trekt het ook vele wandelaars en fietsers.

De stichting Naarder Eng heeft als doel het beschermen van de natuurlijke, landschappeljke en cultuur historische waarden van de Naarder Eng en het waardevolle gebied tussen de A1 (westkant) en de haven van Huizen (oostkant).

Aanleiding voor de oprichting van de stichting in 2020 was de aanvraag bij de gemeente Gooise Meren voor een vergunning tot het bouwen van een 37 meter hoge woontoren in de Kuil. De Actiegroep, die een door bijna 4000 mensen ondertekende petitie aanbood aan de gemeente Gooise Meren, is daarna omgezet in een stichting die zich krachtig verzet tegen dit absurde en buitensporige project.

Een zeer belangrijk dossier is het tegenhouden van hoogbouw in "de Kuil', een oude, zeven meter diepe zandafgraving langs de Driftweg bij Huizen. Andere activiteiten van de stichting zijn het organiseren van boswandelingen en fotosessies in het natuurgebied. Een recente ontwikkeling is de geplande uitbreiding van het Tennet hoogspanningsnetwerk, waarbij één potentiële route door de Naarder Eng is geprojecteerd. De stichting Naarder Eng houdt de vinger aan de pols en heeft een zienswijze ingediend met vele bezwaren tegen een route door of langs de Naarder Eng.

In januari 2022 heeft de gemeente Gooise Meren vergunningen verleend voor de hoogbouw. De stichting heeft zich met succes hiertegen verzet, waardoor de vergunningen eind 2022 zijn ingetrokken. Helaas heeft de gemeente Gooise Meren opnieuw vergunningen verleend en deze vergunningen in stand gehouden, ondanks een negatief advies van de bezwarencommissie en verzet van vele partijen waaronder onze stichting. De stichting Naarder Eng heeft tegen deze beslissing beroep aangetekend bij de rechtbank; Het beroep dient eind december 2023. Als het nodig is, gaan we door tot de Raad van State.

De stichting Naarder Eng wordt gesteund door ongeveer vele honderden mensen, waarvan veel omwonenden. De stichting is afhankelijk van giften en donaties van mensen met hart voor de natuur om de kosten te kunnen dekken van het voeren van juridische procedures. Alle ontvangen donaties komen volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting.

Geef je op voor onze nieuwsbrief

Doelen

Onze stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van bewoners en andere belanghebbenden bij het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurgebied. Hieronder vallen onder andere:

 • de cultuurhistorische-, landschappelijke- en natuurwaarden;
 • het milieu en de menselijke gezondheid waaronder ook wordt verstaan geluids- en verkeersoverlast;
 • de flora en fauna;
 • een goede transparante, voor dit gebied geëigende ruimtelijke ordening en handhaving daarvan.
 • Activiteiten

  De activiteiten van de stichting omvatten onder andere:

 • het geven van voorlichting over onderwerpen die in de buurt en bij betrokkenen leven, dit doen we middels deze website en contact met belanghebbende (incl. Gemeenten, GNR en ander belangen stichtingen en verenigingen);
 • een forum te bieden waar belanghebbenden met elkaar plannen maken om de leefbaarheid en natuurwaarden van het gebied te behouden en te bevorderen, onder andere middels het sturen van nieuwsbrieven, u kunt zich hiervoor aanmelden op .
 • overleg te voeren met de gemeentes en andere partijen die invloed kunnen hebben op ontwikkelingen, die het gebied aangaan en/of het belang van de belanghebbenden daarvan raken, een voorbeeld daarvan zijn onze activiteiten aangaande de bouwplannen aan de Driftweg;
 • contacten te onderhouden met personen en organisaties die de bescherming van de Naarder Eng
 • Steun Ons!

  Als stichting maken wij kosten voor onder andere onderzoek en juridisch advies.
  De stichting heeft geen betaalde medewerkers en de bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
  Alle ontvangen donaties komen ten volledig ten goede aan de doelstellingen van de stichting.
  U kunt doneren door geld te storten op NL 31 INGB 0008 3980 13 t.n.v. stichting Naarder Eng
  Hartelijk Dank !