Doneer

Wij zouden enorm geholpen zijn met uw gift. Ieder bedrag naar draagkracht of interesse zou ons enorm steunen om deze plannen, dan ook namens u, te blokkeren. Wij kunnen dan met man en macht blijven werken aan een oplossing voor deze onverwachte aantasting van de Naarder Eng.

Doneer op rekening NL 31 INGB 0008 3980 13 t.n.v. stichting Naarder Eng

Aan: de leden van de Raad van de gemeente Gooise Meren

Geachte dames en heren

Wij schrijven u naar aanleiding van de meest recente aanvraag voor een bouwvergunning in de kuil aan de Driftweg (kadastraal perceel B 1351 te Naarden), die ingediend is op 12 november 2020 en gepubliceerd werd op 30 november 2020.

Als Stichting Naarder Eng verwijzen wij naar ons schrijven van 6 november jongstleden, aangaande de bouwplannen op het perceel "de kuil" aan de Driftweg in het Naarder Eng gebied, gelegen direct naast het bekende 't Hooge Nest.

Waar begin november nog sprake was van een relatieve stilte, is er nu een nieuwe aflevering in deze dramaserie, die gaat over de benutting van een bouwvlek van 25 bij 35 meter in een natuurgebied (NNN) en aardkundig monument in het historische landschap van de Gooise stuwwal.

In de laatste maanden zijn omwonenden geconfronteerd met twee bouwplannen van een projectontwikkelaar voor de realisatie van een appartementencomplex. Dit waren:

 • een eerste project, betreffende een woontoren met een hoogte van 33 meter;
 • een tweede project, betreffende een appartementencomplex van 15 meter hoog.

  Als stichting hebben wij hiertegen geageerd op basis van strijdigheid met het bestemmingsplan, de onacceptabele aantasting van de natuur in een NNN gebied en het simpele feit dat er een breed gedragen (ook in de politiek in Gooise Meren) gevoel is dat dit nooit de bedoeling kan zijn geweest van de bouwvlek op het perceel. De bouwvlek is immers ooit mogelijk gemaakt en gegund voor de bouw van een villa, waarvan de oppervlakte nog niet de helft van de bouwvlek innam.

  Als aantoonbare betrokkene en belangenbehartiger van omwonenden en gebruikers van het gebied (bijna 4000 ondertekenaars van de petitie en ongeveer 150 financiele donoren van de stichting), hebben wij in onze brief van 6 november o.a. de dringende oproep aan de gemeente Gooise Meren gedaan om in samenspraak met de omwonenden tot een oplossing te komen die wel acceptabel is voor betrokken partijen.

  Als antwoord op de breed gedragen onvrede over zijn plannen, heeft de projectontwikkelaar een nieuw project ontwikkeld waarvoor vergunning is aangevraagd op 12 november. Dit derde plan staat mogelijk nog verder af van wat betrokkenen acceptabel vinden en mogen verwachten in een natuurgebied. Dit project is zelfs 10 meter hoger dan de eerder voorgestelde woontoren!

  Het gaat hier om een compleet uit glas opgetrokken "tribune" voor 37 appartementen, 12 verdiepingen, met een hoogte van maar liefst 43 meter een achterzijde met een rechte wand van 90 graden. Dat betekent een reusachtige gebouw, dat visueel in de winter 36 meter boven de straat uittorent. In de zomer, met de natuur in bloei, steekt het gebouw alsnog 19 tot 29 meter uit boven de bomen rond de zandafgraving. 's Avonds zal dit voornamelijk uit glas opgetrokken bouwwerk een aanzienlijke lichtvervuiling in het natuurgebied veroorzaken.

 • Hoogtes in meters boven NAP. Bron: ahn.nl

  Ieder weldenkend mens zal begrijpen dat een in het bestemmingsplan toegestane goothoogte van 6,5 meter, in alle redelijkheid niet kan resulteren in het bouwen van een glazen kolos van meer dan 40 meter hoog. Alle bezwaren die wij in ons eerder schrijven hebben aangeven zijn ook op dit project, deze "tribune", van toepassing.

  De gemeente geeft in haar plannen veel aandacht aan betrokkenheid en participatie van burgers. Individuele leden van het college benadrukken in media-uitingen zelf ook het belang van en hun commitment aan burgerparticipatie. Tot dusverre heeft de projectontwikkelaar daar geen gehoor aan gegeven. Wij constateren dat het nieuwe plan laat zien hoeveel waarde er gehecht wordt aan de belangen van natuur en omwonenden: geen.

  De norm voor bebouwing in dit natuurgebied is een tot anderhalve (maximaal twee) bouwlagen met een kap. Nu er geen nieuwe planologische visie op het gebied voorligt, is onze conclusie dat dit nieuwe plan zo ver afstaat van de gewenste norm in dit gebied, dat het bestuurlijk niet wenselijk is dit project te behandelen zonder de Raad er bij te betrekken.

  Wij roepen u dan ook op om de besluitvorming rond dit project zorgvuldig te volgen en de belangen van natuur, burgers en omwonenden te blijven behartigen.

  Wij zijn graag bereid daarover met u in gesprek te gaan.

  Download brieven

  We hebben meerder instranties aangeschreven, deze brieven delen wij hier op deze pagina. Deel deze brieven met uw sociale netwerk!

  Brief aan gemeente Gooise Meren Download deze briefl Download deze brieflAlgemene brief

  De Tribune

  Projectontwikkelaar Goossens heeft de eerste 2 plannen laten varen en een derde aanvraag van 41m (!) hoog ingediend; de Tribune. Deze 41 meter zullen op geen enkele manier in de omgeving opgaan maar een statement zijn dat de gemeente GM weinig om haar schaarse natuur geeft.

  Het 2e plan

  De tweede aanvraag van 26 augustus jl. behelst een grootschalig appartementencomplex van 15 meter hoog en bevat 16 appartementen. Dit 2e plan is even iets minder rigoreus, maar staat ook in schel contrast met de bosrijke omgeving. Gemaakt van lelijk rode baksteen, aldus de projectontwikkelaar zelf. Iets minder groot in volume maar even desastreus voor de natuur. De dassen zullen het niet overleven of verhuizen in het beste geval.en de vleermuizen zullen waarschijnlijk ook verdwijnen. Kortom: ook een plan waar de natuur op 0-1 gezet wordt.

  Plan 1

  Projectontwikkelaar Goossens heeft inmiddels twee bouwaanvragen ingediend bij de gemeente Gooise Meren voor perceel B 1351 aan de Driftweg. De eerste aanvraag betreft een woontoren van 33 meter hoog en bevat 37 appartementen. Beide gebouwen hebben een omtrek van 25-35 meter en een grondoppervlakte van 875 m². Uw hulp is nodig om deze snode plannen te stoppen.